JADUAL SEMBILAN

WARAN TANGKAP DI BAWAH AKTA PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR 1972

(Seksyen 16)

Kepada Ketua Pengarah Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara/Pegawai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara.

Bahawasanya maklumat bertulis dengan bersumpah telah diberi kepada saya oleh …………………………………………………….. iaitu Ketua Pengarah Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara/Pegawai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara dan saya berpendapat bahawa ada sebab yang munasabah bagi mengesyaki bahawa (disini nyatakan nama dan alamat orang yang disyaki) …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. adalah melakukan atau telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen ……………………… Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972;

Ini adalah memberi kuasa kepada kamu untuk menangkap ………………………………………. Yang tersebut dalam tempoh …………………. Hari mulai dari …………. Haribulan …………… 19 ….. dan membawanya ke hadapan seorang Majistret tanpa kelengahan yang tidak sepatutnya untuk dibicarakan mengikut undang-undang.

Jika …………………………………………… yang tersebut memberi jaminan dirinya sebanyak …………………. Ringgit berserta dengan seorang penjamin atau jaminan sebanyak ……………. Ringgit berserta dengan dua orang penjamin untuk hadir di hadapan Mahkamah pada …………… haribulan ……………, 19 ….. dan untuk terus hadir demikian itu sehingga diarahkan selainnya oleh saya, maka dia bolehlah dilepaskan.

Kamu adalah dikehendaki mengembalikan waran ini dengan suatu catatan memperakui apa yang kamu telah lakukan dibawahnya dan melampirkan suatu senarai benda-benda yang telah diambil (jika ada), setelah sahaja waran ini telah dilaksanakan.

Diperbuat di bawah tandatangan saya dan meterai Mahkamah, pada ………….. haribulan ………, 19 ……

 

 

 

(METERAI) MAJISTRET

(Tandatangan)

 

 

Sitemap        cockatiel and the law

___________________________________________________

  Pet-Cockatiel.com