JADUAL LAPAN

WARAN GELEDAH DI BAWAH AKTA PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR 1972

(Seksyen 13)

Kepada Ketua Pengarah Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara/Pegawai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara.

Bahawasanya maklumat bertulis dengan bersumpah telah diberi hadapan saya oleh ………………………………………………………………………………………………………. iaitu Ketua Pengarah Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara/Pegawai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara dan saya berpendapat bahawa perkara-perkara yang diperihalkan dalam perenggan (a)/(b)/(c)/seksyen 6 Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 telah dibuktikan;

Ini adalah memberi kuasa kepada kamu dalam tempoh ………………………………………… hari mulai dari …………………. Haribulan ………………………….. untuk memasuki dan menggeledah ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Disini nyatakan alamat dan tempat letaknya rumah kediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunan lain yang berhubungan dengan perenggan (a)/(b)/(c)/seksyen 6)

Kamu adaalh dikehendakki mengembalikan waran ini dengan suatu catatan memperakui apa yang kamu telah lakukan serta melampirkan suatu senarai benda-benda (jika ada) yang telah diambil di bawah waran ini, setelah sahaja ia dilaksanakan.

Diperbuat di bawah tandatangan saya dan meterai Mahkamah, pada …………………… haribulan ……………………….., 19…..

 

 

(METERAI) MAJISTRET

(Tandatangan)

 

Sitemap        cockatiel and the law

___________________________________________________

  Pet-Cockatiel.com